Chat with us, powered by LiveChat

Velkommen til Beitostølen Resort!

book nå

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I lys av dette er Beitostølen Resort forpliktet til å være åpne om sin håndtering av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og i egen virksomhet. Det følger av loven at enhver som ønsker det har rett på informasjon om virksomhetens arbeid med dette, samt spesifikk informasjon knyttet til varer eller tjenester. Dette må gjøres ved skriftlig forespørsel.Dersom du ønsker å henvende deg til oss for informasjon om vårt arbeid med Åpenhetsloven kan du sende epost til atle@beitostolen.com 
Vi oppfordrer deg til å være så tydelig og konkret som mulig i din henvendelse, slik at vi kan gi en tilstrekkelig og god besvarelse.

For å sikre ansvarlig forretningspraksis i Beitostølen Resort, og hos våre leverandører:

a.Beitostølen Resort skal følge de grunnleggende internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.
b.Anstendige arbeidsforhold som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter etter bokstav a og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.
c.Enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i Beitostølen Resorts levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt.
d.Med forretningspartner menes enhver som leverer varer eller tjenester direkte til Beitostølen Resort, men som ikke er en del av leverandørkjeden.

Beitostølen Resort skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

a.Med aktsomhetsvurderinger menes å forankre ansvarlighet i Beitostølen Resorts retningslinjer
b.kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som Beitostølen Resort enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til Beitostølen Resorts forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
c.iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på våre prioriteringer og vurderinger etter bokstav b
d.følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c
e.kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d
f.sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.


Etiske retningslinje og leverandøroppfølging

Samfunnsansvar er en forutsetning for Beitostølen Resort. Det gjenspeiles i vårt verdigrunnlag, vår virksomhetsstrategi og i vårt daglige virke. Vår misjon er å gjøre verden til et litt bedre sted med utgangpunkt i å bygge et sterkt lokalsamfunn.Bærekraftig forretningspraksis er nedfelt i Beitostølen Resort forretnings-erklæring og i vårt verdigrunnlag. I Beitostølen Resort er vi opptatt av å drive vår virksomhet på en slik måte at vi ikke ødelegger for de som kommer etter oss. Vi har en 0-visjon når det kommer til utslipp og jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen til virksomheten. Siden 2019 har Beitostølen Resort via Radisson Blu Mountain Resort Beitostølen vært Miljøfyrtårnsertifisert. Nasjonalt sertifikat nr. 9167. Beitostølen Resort var det første selskapet i Norge som etablerte solceller på hotell i 2018. Vi har et ansvar for at våre leverandører rundt om i verden har gode arbeidsforhold og en lønn de kan leve av.En bærekraftig forretningspraksis er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Vårt mål er å bruke vår innflytelse til å arbeide for respekt for menneskerettigheter, etisk handel og bærekraftige produksjonsprosesser, både i selskapet og overfor våre forretningspartnere. Beitostølen Resort skal bidra til kontinuerlig opplæring av nøkkelpersoner og forretningspartnere rundt målene og prinsippene i denne policyen. Sammen med vårt verdigrunnlag danner policyen grunnlaget for Beitostølen Resort sitt bærekraftsarbeid.

Beitostølen Resorts verdigrunnlag
Forretnings-erklæring:
Gjennom vekst og lønnsomhet basert på vårt verdigrunnlag, får vi økonomiske ressurser til å gjøre verden til et litt bedre sted. Vi trygger virksomheten og arbeidsplassene, og vi kan inspirere andre virksomheter til å drive bærekraftig.

Visjon:
Beitostølen – Norges ledende helårsdestinasjon innebærer å ha åpent 365 dager i året. Tilby helårsarbeidsplasser og helårsopplevelser for besøkende. Vi skal ha rein naturglede.

Kjerneverdier:
Hjertelig – Ekte – Raus

FNs bærekraftsmål
En bærekraftig utvikling innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. I Beitostølen Resort jobber vi aktivt med bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene henger tett sammen og spiller inn på hverandre. Vår aktsomhetsvurdering og mulighet til å påvirke styrer hvilke områder som er prioriterte i Beitostølen Resorts bærekraftsarbeid.

Krav til egen virksomhet
Bærekraftig forretningspraksis er en forutsetning for en bærekraftig utvikling, og i Beitostølen Resort erkjenner vi at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Vi setter krav til våre leverandørers bærekraftsarbeid, og forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming. Beitostølen Resort aktsomhetsvurderinger innebærer at vi gjør risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og jobber for å stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes kontinuerlig, og kommuniseres til berørte.

Ansvarlig innkjøpspraksis
Ansvarlig innkjøpspraksis er et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Beitostølen Resorts innkjøpspraksis skal styrke, og ikke undergrave, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Beitostølen Resort vil ved valg av leverandører vurdere etiske og miljømessige kriterier. Oppfyllelse av disse kriteriene anses som et konkurransefortrinn. Vi tilstreber alltid langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Leverandørutvikling og partnerskap

I dialog med leverandører vil vi ved behov vurdere å bidra med relevant kompetanseheving eller ressurser som setter våre leverandører i stand til å etterleve Beitostølen Resorts krav til forhold i leverandørkjeden. På denne måten legger vi grunnlaget for et godt samarbeid med leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden.

Antikorrupsjon
Beitostølen Resort, inkludert alle medarbeidere, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler.

Land under handelsboikott
Beitostølen Resort, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon
Beitostølen Resort støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal alltid søke å involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis.

Krav til forhold i leverandørkjeden
Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for å etterleve våre retningslinjer for leverandører, herunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø. Prinsippene for bærekraftig forretningspraksis er basert på FN- og ILO-konvensjoner, og tar blant annet for seg krav til arbeidsforhold, HMS, lønn, kontrakter, frihet til fagorganisering og forbud mot tvangsarbeid og diskriminering. Prinsippene angir minimums- og ikke maksimumsstandarder og lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde. Retningslinjene gjelder for alle medarbeidere og leverandører. Beitostølen Resort vil kontinuerlig evaluere og forbedre retningslinjer og praksis for å lette leverandører og underleverandører i å overholde disse kravene. Vi vil gjøre dette i dialog med våre leverandører og andre interessenter. Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme.

Klima og miljø
Beitostølen Resort jobber for å redusere negativ klima- og miljøpåvirkning i hele verdikjeden. I tråd med føre var-prinsippet skal det gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensing, bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og for å sikre bærekraftig ressursuttak og forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for urfolk eller andre marginaliserte befolkningsgrupper.

Rapportering likestilling og diskriminering
Styret og ledelsen har høyt fokus på å avdekke utfordringer med likestilling og diskriminering og setter umiddelbart i verkt tiltak for å hindre diskriminering, samt være tydelig i kommunikasjon hvor viktig likestilling er for arbeidsplassen og arbeidsmiljøet.
I samarbeid med ansattes representanter arbeider bedriften aktivt for økt likestilling og mot diskrimineringsfordeling i selskapet og styret representerer ingen bevisst forskjellsbehandling mellom kjønnene, og det er styrets oppfatning at det heller ikke eksisterer forskjellsbehandling som er i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Selskapet er bevisst på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling av individer på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisk tilhørighet, religion, livssyn, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne, kjønnsidentitet, alder e.l. Styret er ikke kjent med forhold av slik karakter i selskapet.
Det har ikke vært noen diskriminering eller andre hindre for likestilling i virksomheten.
Ledelsen har fokus på å identifiserte risikoer ved tilbakemeldingskultur og ved medarbeidersamtaler.
Ved ansettelser signerer den enkelte på etiske retningslinjer som skal motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten. Alle nye medarbeidere får opplæring i likestilling og diskriminering i Beitostølen Skolen.
Evaluering av tiltakene skjer årlig i mai.

Dyrevelferd
Vi setter strenge krav til dyrehold og dyreetikk som alle våre leverandører er forpliktet til å følge.

Gjenoppretting
Dersom det skulle oppstå forhold der Beitostølen Resorts virksomhet er direkte eller indirekte forbundet med negativ påvirkning eller skade på mennesker, samfunn eller miljø, vil vi stanse aktiviteten, og gjøre vårt beste for å bidra til gjenoppretting. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting. Om Beitostølen Resort er forbundet med den negative påvirkningen gjennom en forretningsforbindelse (for eksempel en leverandør), skal Beitostølen Resort bruke sin innflytelse til å få leverandøren som forårsaket skaden til å forebygge eller redusere skaden og ha dialog om deres ansvar for gjenoppretting.

Forpliktelser
Alle som jobber i Beitostølen Resort er forpliktet til å slutte seg til dette dokumentet. Ledelsen er ansvarlig for å gjennomgå dokumentet jevnlig for å reflektere over våre forpliktelser i forhold til god praksis, og med tanke på å vurdere nye krav.